aXnXXX
Home Home2 Home3 Home4 Home5 Home6 Home7 Home8
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ที่มา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิชิต. (10 ธันวาคม 2556 )วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์สุขภาพชุมชนที่ประชาชนเข้าถึงบริการด้วยความมั่นใจ


พันธกิจ

  • พัฒนาระบบบริการที่ดีให้ประชาชนมั่นใจและมีความสุข
  • พัฒนาสถานบริการให้เอื้อต่อการให้บริการ
  • ส่งเสริมสุขภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
  • ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และสิทธิหน้าที่ในการเข้าถึงบริการสุขภาพ
  • เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนด ในราคาประหยัด เท่าเทียมกัน แก่ ประชาชนทุกระดับ
  • เพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ

ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิชิต

ประวัติโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิชิต และพื้นที่รับผิดชอบ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิชิต ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 7 บ้านอ่าวมะขาม ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิเดี่ยว รหัสหน่วยบริการ 09126 อยู่ในหน่วยบริการประจำ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร 076-391405 ประวัติการก่อตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิชิตและพื้นที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิชิต เดิมเป็นสำนักงานผดุงครรภ์ สร้างด้วยเงินงบประมาณท้องถิ่น เมื่อ พ.ศ. 2507 โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก นางฉาวแหมะ รักดี เลขที่ทะเบียน ภก 118 จำนวน 3 งาน 56 ตารางวา รับผิดชอบตำบลวิชิต 9 หมู่บ้าน

พ.ศ. 2510 ได้ต่อเติมด้วยงบประมาณท้องถิ่น เป็นสถานีอนามัยมีบ้านพักจำนวน 2 หลัง
พ.ศ. 2536 ได้สร้างเป็นสถานีอนามัย 2 ชั้น ด้วยงบประมาณท้องถิ่น
พ.ศ. 2537 แบ่งเขตความรับผิดชอบกับสถานีอนามัยบ้านแหลมชั่น
เหลือความรับผิดชอบเพียง 4 หมู่บ้านคือ
หมู่ที่ 6 บ้านบ่อแร่ หมู่ที่ 7 บ้านอ่าวมะขาม
หมู่ที่ 8 บ้านแหลมพันวา หมู่ที่ 9 บ้านกวางตุ้ง

26 ธันวาคม 2547 ประสบภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ ได้รับบริจาคอาคารใหม่ 3 ชั้น งบประมาณ 8,000,000 บาท ตามแบบกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 9567 จากบริษัท เค – เทค คอนสตรั๊กชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ รอยัล ภูเก็ต มารีน่า

ในปีงบประมาณ 2554 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิชิต


อาณาเขตพื้นที่ติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต
ทิศใต้ ติดต่อ ทะเลอันดามัน
ทิศตะวันออก ติดต่อ อ่าวภูเก็ต
ทิศตะวันตก ติดต่อ อ่าวฉลอง

ทางบก ระยะทางพื้นที่บริการจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิชิตไม่เกิน 8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 10 นาที ถนนสายหลักคือถนนศักดิเดชน์ ถนนสายย่อย คือ ถนนบ่อแร่-นาร้าง และถนนอ่าวยนต์-เขาขาด

ทางน้ำ สะพานเทียบเรือขนาดใหญ่ ติดต่อระหว่างเกาะภูเก็ต เรือท่องเที่ยว ได้แก่ ท่าเทียบเรือน้ำลึกจังหวัดภูเก็ต ,ท่าเทียบเรือศุลกากรภูเก็ต ,ท่าเทียบเรือสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ,ท่าเทียบเรือเกาะตะเภาใหญ่ ท่าเทียบเรือคลองมุดง


แผนที่ตำบลวิชิต


ภาพ แผนที่แสดงเขตรับผิดชอบและเส้นทางคมนาคม
ที่มา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิชิต. [10 ธันวาคม 2556]


สถาบันและองค์กรทางศาสนา

แผนภูมิ แสดงข้อมูลด้านศาสนา หมู่ที่ 6 - 9 ต.วิชิต ปี 2556ประชาชน นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 43.00
นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 52.00
นับถือศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 5.00

สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา 4 แห่ง

  1. มัสยิดกียามุดีน หมู่ 6 บ้านบ่อแร่
  2. มัสยิดอิซซ่าตุ้ลอิสลาม หมู่ 7 บ้านอ่าวมะขาม
  3. มัสยิดนูรู้ลอิสลามิยะฮ์ หมู่ที่ 8 บ้านแหลมพันวา
  4. สำนักสงฆ์สวนภาวนาพุทธธรรม เขาขาด หมู่ 6 บ้านบ่อแร่

ที่มา : สำนักทะเบียนราษฎร์ อำเภอเมืองภูเก็ต ณ เดือนกรกฎาคม 2556


เนื่องจากพื้นที่เขตรับผิดชอบของ รพ.สต.วิชิต เป็นพื้นที่ขยายสู่ความเจริญ รองรับคนทำงานและเป็นเขตที่อยู่อาศัยของคนต่างถิ่น ทำให้มีบ้านจัดสรรและบ้านเช่าเพิ่มมาก ส่งผลให้มีประชากรแฝงมาก ข้อมูลประชากรที่อาศัยอยู่จริงจึงมีมากกว่าข้อมูลจากฐานประชากร นอกจากนี้ยังมีประชากรที่เป็นแรงงานต่างด้าว และนักท่องเที่ยวอาศัยอยู่ด้วยที่มา : ฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพ ก.ค. 2556


จากปิรามิดโครงสร้าง ประชากร ลักษณะประชากรในเขตรับผิดชอบส่วนใหญ่ จะอยู่ในวัยทำงาน และวัยเด็ก ในอนาคตจะต้องมีการวางแผนรองรับปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุมากขึ้น


อัตรากำลังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปัจจุบัน

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นางไพสุดา ดำรงชลธี ผู้อำนวยการ รพ.สต วิชิต
2. นางวาสนา ศักดา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3. นางจุไรลักน์ ขวัญแคว้น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4. นายวิวัฒน์ บุญช่วย เจ้าพนักงานสาธารณสุขระดับชำนาญงาน
5. นางจรรยา แก้วช่วย เจ้าพนักงานสาธารณสุขระดับชำนาญงาน
6. นายปิติ หิรัญจรัสพิวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
7. นางสาวจันทรา กุลุบุตร นักวิชาการสาธารณสุข
8. นางสาวอสมา หึงษาชู เจ้าพนักงานทันตสารณสุข

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน 8 คน สัดส่วน 1: 1536.62


แสดงอัตรากำลังบุคลากรแต่ละประเภทต่อประชากร
ผังองค์กรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิชิต
แพทย์ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิชิต


login-phuket-healthy
Name :

Password :


หน้าหลัก  |    ผู้บริหารและวิสัยทัศน์   |   นโยบาย  |    ข้อมูลทั่วไป  |    หนังสือราชการ   |   ข่าวหน่วยงาน   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   ปฎิทินกิจกรรม  |   ติดต่อเรา