aXnXXX
Home Home2 Home3 Home4 Home5 Home6 Home7 Home8
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
ชื่อหน่วยงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์

วิสัยทัศน์ องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการวิจัยและการมีส่วนร่วมของประชาชน บุคลากรทำงานอย่างมีความสุขให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์มุ่งพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการบริการปฐมภูมิโโดยใช้กระบวนการทางการวิจัยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข เพื่อบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและการมีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า

เป้าหมาย

 1. ประชาชนทุกคน ได้รับบริการที่เสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่ป่วยตายด้วยโรคที่ สามารถป้องกันได้ ไม่ตายก่อนวัยอันสมควร มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
 2. ผู้รับบริการที่ไม่มีสิทธิใดๆ ได้รับประกันสุขภาพทั่วหน้าในราคา 30 บาท รักษาทุกโรค
 3. ประชาชนในเขตรับผิดชอบ และนอกเขตได้รับบริการขั้นพื้นฐาน ทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟู
 4. บุคลากรในหน่วยงานมีการทำงานเป็นทีม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 5. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับ ผู้ให้บริการมีความสุข มีขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่ประหยัด เท่าเทียมกันทุกระดับ
 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาพยาบาล
 3. เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ สร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ อันทำให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ
 4. เพื่อส่งเสริมบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ ความสามารถ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์
 5. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
 6. เพื่อพัฒนามาตรฐานของสถานพยาบาล


แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลราไวย์


สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลราไวย์ ตั้งอยู่ในอำ0เภอเมืองภูเก็ตห่างจากที่ว่าอำเภอเมืองภูเก็ต 11 กิโลเมตร ตำบลราไวย์ มีพื้นที่ประมาณ 38 ตารางกิโลเมตรกิโลเมตร (ประมาณ 23,750 ไร่) เป็นพื้นที่บนเกาะภูเก็ตประมาณ 23 ตารางกิโลเมตร และเป็นพื้นที่บนเกาะต่าง ๆ อีก 9 เกาะ ประมาณ 15 ตารางกิโลเมตร ตำบลราไวย์อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดภูเก็ตมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ จด ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ทิศใต้ จด ทะเลอันดามัน
ทิศตะวันออก จด อ่าวฉลองและทะเลอันดามัน
ทิศตะวันตก จด ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และทะเลอันดามัน

ภูมิประเทศ

ภูมิประเทศของตำบลราไวย์ มีลักษณะเป็นที่ราบชายฝั่งรูปร่างค่อนข้างยาวลงมาทางใต้ จากวงเวียนห้าแยก คือแนวเขตแบ่งแยกตำบลมีถนนวิเศษเป็นแนวยาวเรียบชายฝั่งทะเลอันดามัน จด สุดถนนหาดราไวย์ จากนั้นเป็นถนนขึ้นแหลมพรหมเทพ และเข้าสู่ถนนรอบเกาะ และชายฝั่งเลียบเนินเขาไปตำบลกะรน มีสภาพทางกายภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มติดเนินเขาบางแห่งมีป่าไม้ หนองน้ำ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง เช่น แหลมพรหมเทพ หาดราไวย์ แหลมกาน้อย แหลมกาใหญ่ หาดในหาน หาดยะนุ้ย หาดอ่าวเสน นอกจากนี้ตำบลราไวย์ยังประกอบด้วยพื้นที่ที่เป็นเกาะต่าง ๆ จำนวน 9 เกาะ คือ เกาะโหลน เกาะเฮ เกาะรายาน้อย เกาะรายาใหญ่ เกาะบอน เกาะมัน เกาะแอว เกาะนอก และเกาะแก้ว


จำนวนหมู่บ้าน

ตำบลราไวย์มีหมู่บ้าน ทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้านต่อไปนี้

หมู่ที่ 1 บ้านในหาน หมู่ที่ 5 บ้านบางคณฑี
หมู่ที่ 2 บ้านราไวย์ หมู่ที่ 6 บ้านแหลมพรหมเทพ
หมู่ที่ 3 บ้านเกาะโหลน หมู่ที่ 7 บ้านใสยวน
หมู่ที่ 4 บ้านบางคณฑี

ประวัติการก่อตั้ง

ประวัติสถานีอนามัยตำบลราไวย์

สถานีอนามัยตำบลราไวย์ ตั้งอยู่เลขที่ 32 หมู่ที่ 2 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตได้จัดสร้างเมื่อปี พ.ศ.2513โดยงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข เป็นเงิน 80,000 บาท และได้รับเงินสมทบทุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นเงิน 60,000บาทโดยได้รับบริจาคที่ดินก่อสร้างจากนายช่วง ยาทิพย์ เนื้อที่ 1 งาน 30 ตารางวา คิดเป็นเงิน 10,000 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการก่อสร้างงานในชนบท เพื่อต่อเติมอาคารเป็นเงิน 40,000 บาท

ในปี พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข ในโครงการทศวรรษ แห่งการพัฒนาสถานีอนามัย (ทสอ.)อันเนื่องจากประชากรในพื้นที่หนาแน่น และเป็นพื้นที่ด้านเศรษฐกิจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ได้รับการพิจารณาจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จึงได้มีโครงการก่อสร้าง เป็นสถานีอนามัยหลังใหม่(ทดแทน) จากกระทรวงสาธารณสุข เป็นเงิน 1,400,000 บาทเพื่อที่จะรองรับให้บริการประชาชนต่อไป

ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ได้รับงบจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับการพิจารณาจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จึงได้มีการปรับปรุงอาคารของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์ เป็นเงิน 1,540,000 บาทเพื่อที่จะรองรับให้บริการประชาชนต่อไป


ข้อมูลประชากร และโครงสร้างของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์

ข้อมูลประชากร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์มีประชากรในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 15,976 คน เพศชาย 7,495คน เพศหญิง 8,481คน และมีจำนวนหลังคาเรือน 12,228 หลังคาเรือน

ตารางที่ 1 จำนวนหลังคาเรือน และประชากร ปี 2555 ตำบลราไวย์ จำแนกรายหมู่บ้าน

ที่มา : จำนวนประชากรกลางปี 2555 ณ วันที่ 1 ก.ค 55 (สำนักงานทะเบียนราษฎร์กระทรวงมหาดไทย)


แผนภูมิ 1 แสดงจำนวนประชากรแยกตามรายหมู่ของตำบลราไวย์ พ.ศ. 2555ตารางที่ 2 ข้อมูลประชากรตำบลราไวย์ ปี 2555 จำแนกตามกลุ่มอายุ

ที่มา : จากสำนักงานทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย


แผนภูมิ 2 ข้อมูลประชากรตำบลราไวย์ ปี 2555 จำแนกตามกลุ่มอายุบริบทของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ (แสดงอาชีพของประชากรในเขต เทศบาล)

ประชากรในตำบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลากหลาย เช่น อาชีพเกษตรกรรม การประมง การโรงแรม รับจ้าง งานบริการท่องเที่ยว ฯลฯ

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล
 1. โรงแรม บังกะโล จำนวน 41 แห่ง
 2. ปั๊มน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง
 3. โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 9 แห่ง
 4. บริษัททัวร์และธุรกิจนำเที่ยว จำนวน 20 แห่ง
 5. ร้านอาหาร (ได้มาตรฐาน) จำนวน 42 แห่ง
 6. นวดแผนโบราณ/สปา จำนวน 34 แห่ง
 7. ตลาดนัด จำนวน 5 แห่ง
 8. ร้านคาราโอเกะ/บาร์เบียร์ จำนวน 17 แห่ง
 9. แคมป์แรงงานต่างด้าว จำนวน 35 แห่ง

การรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนข้อมูลประชากร และโครงสร้างของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์

การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง คือ

 1. โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
 2. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
 3. โรงเรียนบ้านเกาะโหลน


โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)

 1. โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต (สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต)


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคณฑี หมู่ที่ 4
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใสยวน หมู่ที่ 7


ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน 1 แห่ง

 1. ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 2


ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 6 แห่ง


การศึกษา

วัด 1 แห่ง คือ วัดสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2

มัสยิด 4 แห่ง คือ
1. มัสยิดดารุ้ลอิสลาม หมู่ที่ 3
2. มัสยิดนูรุดดีนียะห์ หมู่ที่ 4
3. มัสยิดเอ้าว้าลุ้ลฮีดายะห์ หมู่ที่ 5
4. มัสยิดนูรูลอีบาดะห์ หมู่ที่ 7

สำนักสงฆ์ 3 แห่ง
1. สำนักสงฆ์ในหาน หมู่ที่ 1
2. สำนักสงฆ์แหลมพรหมเทพ หมู่ที่ 6
3. สำนักสงฆ์เกาะแก้วพิสดาร หมู่ที่ 3

การนับถือศาสนา
ศาสนาพุทธ 61%
ศาสนาอิสลาม 36%
ศาสนาอื่นๆ 3%

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 • ที่ทำการตำรวจชุมชนเกาะราชา หมู่ที่ 3
 • อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีเจ้าหน้าที่ประมาณ 130 คน

มวลชนจัดตั้ง

 • ชาวบ้าน 1 รุ่น 80 คน
 • ไทยอาสาป้องกันชาติ 1 รุ่น 60 คน
 • สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2 รุ่น 190 คน
 • สมาชิกอาสาสมัครรักษาความสงบหมู่บ้าน 2 รุ่น 180 คน
 • กลุ่มเยาวชนตำบลราไวย์ 2 รุ่น 120 คน
 • กลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 1 กลุ่ม 101 คน


ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม มีเส้นทางคมนาคมสายหลัก หรือสายใหญ่ ดังนี้
 1. ถนนวิเศษ ทางหลวงหมายเลข 4024 จากวงเวียนห้าแยกฉลอง – หาดราไวย์
 2. ถนนรอบเกาะ ทางหลวงหมายเลข 4233 จากหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลราไวย์ ผ่านแหลมพรหมเทพ – จุดชมวิวหาด 3 อ่าว
 3. ถนนใสยวน จากสามแยกใสยวนถนนวิเศษ – หาดในหาน
 4. เส้นทางคมนาคม ถนนภายในหมู่บ้าน มีจำนวน 150 สาย

การโทรคมนาคม
 1. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
 2. สถานที่โทรคมนาคมอื่น ๆ 1 แห่ง (ศูนย์โทรคมนาคมดาวเทียมขององค์การโทรศัพท์)

การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าใช้ทั้งหมด 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7 ยกเว้นหมู่ที่ 3 เป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่เป็นเกาะทั้งหมดใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและโซล่าเซล


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 1. บ่อน้ำตื้น 40 แห่ง (บ่อสาธารณะ)
 2. บ่อบาดาล 15 แห่ง

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แหล่งท่องเที่ยว

มีสถานที่ในพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทั้งในส่วนของธรรมชาติเช่น แหลมพรหมเทพ หาดราไวย์ แหลมกาใหญ่ แหลมกาน้อย หาดในหาน หาดยะนุ้ย หาดอ่าวเสน และเกาะต่าง ๆ อีก 9 เกาะ คือ เกาะโหลน , เกาะเฮ , เกาะรายาใหญ่, เกาะรายาน้อย, เกาะบอน, เกาะแอว, เกาะมัน, เกาะนอก และ เกาะแก้วและสถานที่ที่มนุษย์สร้าง เช่น พิพิธภัณฑ์หอยภูเก็ต


ทรัพยากรป่า สวนสาธารณะและที่พักผ่อน

ในเขตเทศบาลมีพื้นที่ป่าธรรมชาติเขานาคเกิดมีสวนสาธารณะในความรับผิดชอบประกอบด้วย

สวนสาธารณะหนองน้ำในหาน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านในหาน เนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ มีสภาพพื้นที่เป็นเกาะอยู่กลางบึงหนองน้ำในหาน ภายในสวนมีผู้ใช้เป็นที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจในยามเช้าและเย็นเป็นจำนวนมาก มีทางวิ่งรอบบึง มีที่จอดรถ มีอาคารอเนกประสงค์สำหรับทำกิจกรรม

สวนสาธารณะหาดปากบาง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านแหลมพรหมเทพ เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ริมหาดปากบาง มีการใช้ที่ดินสำหรับเป็นพื้นที่นันทนาการ มีร้านค้าร้านอาหาร แผงลอย จากสภาพแวดล้อมของสวนยังต้องมีการปรับปรุงอีกมาก

สวนสาธารณะแหลมพรหมเทพ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านแหลมพรหมเทพ เนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ จัดให้เป็นจุดชมวิวซึ่งมองเห็นแหลมพรหมเทพ เกาะแก้วพิสดาร หาดในหาน อ่าวเสน ภายในสวนมีประภาคารกาญจนาภิเษก ลานพระพรหม มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวตลอดปีเป็นจำนวนมาก


ด้านการเมืองการบริหาร

โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล เทศบาลตำบลราไวย์ ประกอบด้วย

1. สภาเทศบาลตำบล สภาเทศบาล ทำหน้าที่นิติบัญญัติ และควบคุมฝ่ายบริหารประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 12 คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่งซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล

2. นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี ทำหน้าที่บริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับเทศบัญญัติและนโยบาย ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน เลขานุการ จำนวน 1 คน และยังมีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีอีก 1 คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรี


ด้านสาธารณสุข

สถานบริการสาธารณสุขประจำตำบล2แห่ง คือ

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอนามัยราไวย์หมู่ที่ 2 จำนวนบุคลากร จำนวน 7 คน
2. สถานีอนามัยเกาะโหลนหมู่ที่ 3 จำนวนบุคลากร จำนวน 1 คน

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 24 แห่ง
คลินิกเอกชน 3 แห่ง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน จำนวน 118 คน


ตารางที่ 3 อัตรากำลังบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


* ข้อมูลบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555


ตารางที่ 4 สัดส่วนบุคลากรสาธารณสุขต่อประชากรตำบลราไวย์

* ข้อมูลบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555


กิจกรรมการให้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์

ตารางที่ 5 กิจกรรมการให้บริการตารางที่ 6 บริการคลินิกตารางที่ 7 การบริการออกตรวจของแพทย์แผนภูมิที่ 3 การแบ่งงานภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

login-phuket-healthy
Name :

Password :


หน้าหลัก  |    ผู้บริหารและวิสัยทัศน์   |   นโยบาย  |    ข้อมูลทั่วไป  |    หนังสือราชการ   |   ข่าวหน่วยงาน   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   ปฎิทินกิจกรรม  |   ติดต่อเรา