aXnXXX
Home Home2 Home3 Home4 Home5 Home6 Home7 Home8
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Mission-Healthy-Phuket
นโยบายของอำเภอเมืองภูเก็ต
  • บริหารจัดการทรัพยากรสาธารณสุขให้กับหน่วยงานบริการในเครือข่าย
  • สนับสนุนด้านวิชาการและพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิและรพ.สต.ให้ได้มาตรฐาน
  • ส่งเสริมและขยายการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกให้ครอบคลุมประชากร ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
  • ประสานภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพของพื้นที่
login-phuket-healthy
Name :

Password :


หน้าหลัก  |    ผู้บริหารและวิสัยทัศน์   |   นโยบาย  |    ข้อมูลทั่วไป  |    หนังสือราชการ   |   ข่าวหน่วยงาน   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   ปฎิทินกิจกรรม  |   ติดต่อเรา