aXnXXX
Home Home2 Home3 Home4 Home5 Home6 Home7 Home8
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเกาะโหลนบ้านเกาะโหลน เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมของจังหวัดภูเก็ต มี 43 หลังคาเรือน รพ.สต.บ้านเกาะโหลนสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2514 เป็นสถานีผดุงครรภ์ ได้รับบริจาคที่ดินจาก นายม่ากาก สองเมือง มีพื้นที่ 1 งาน 82 ตารางวา ได้ยกฐานะเป็นสถานีอนามัยชั้น 2 ในปี พ.ศ.2517 ต่อมาปี 2540 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณ 832,800 บาท เพื่อสร้างทดแทนหลังเก่า และในปี 2552 ได้รับจัดสรรงบปรับปรุงสถานีอนามัยชั้นล่าง เป็นเงิน 410,000 บาท


แผนที่ บ้านเกาะโหลนวิสัยทัศน์

ภูมิทัศน์โดดเด่น เน้นเลิศด้านการบริการ คุณภาพมาตรฐาน ประสานงานชุมชน


พันธกิจ

เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ส่งเสริมและดูแลสุขภาพประชาชน มีมาตรฐานทางวิชาการและบริการ เพื่อคุณภาพที่ดีของชาวเกาะโหลน


อาณาเขตบ้านเกาะโหลน

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อ่าวฉลอง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวพันวา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน

 

จำนวนประชากรบ้านเกาะโหลน

จำนวนประชากรทั้งหมด 182 คน
     - เพศชาย 90 คน
     - เพศหญิง 92 คน
     จำนวนหลังคาเรือน 40 หลังคาเรือน 43 ครอบครัว


โครงสร้างการบริหาร/แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบสัดส่วนบุคลากรสาธารณสุขต่อประชากรในพื้นที่

login-phuket-healthy
Name :

Password :


หน้าหลัก  |    ผู้บริหารและวิสัยทัศน์   |   นโยบาย  |    ข้อมูลทั่วไป  |    หนังสือราชการ   |   ข่าวหน่วยงาน   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   ปฎิทินกิจกรรม  |   ติดต่อเรา