aXnXXX
Home Home2 Home3 Home4 Home5 Home6 Home7 Home8
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
วิสัยทัศน์

ภูมิทัศน์โดดเด่น เป็นเลิศบริการ คุณภาพมาตรฐาน ประสานงานชุมชน


พันธกิจ (MISSION)

เป็นสถานีอนามัยของรัฐที่ส่งเสริมและดูแลสุขภาพ มีมาตรฐานทางวิชาการและบริการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวบ้านเกาะมะพร้าว


ประวัติตำบลเกาะแก้ว

ในอดีตตำบลเกาะแก้วรวมอยู่กับตำบลรัษฎา ซึ่งเรียกว่า ตำบลเกาะแก้วรัษฎา เมื่อมีประชากรมากขึ้นเพื่อให้ง่ายในการปกครองจึงได้แยกตำบลเกาะแก้วรัษฎา ออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลเกาะแก้ว และตำบลรัษฎา ตำบลเกาะแก้วสมัยก่อนเดินทางลำบากต้องข้ามคลองซึ่งชาวบ้านเรียกว่าคลองช้างหันหลัง หมายถึง คลองมีน้ำเชี่ยวมากและลึกช้างยังหันหลังกลับ และพื้นที่ของตำบลเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ อาหารทั้งในน้ำและบนบกจึงเรียกว่า ตำบลเกาะแก้ว


การปกครอง

ตำบลเกาะแก้ว แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 48 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,000 ไร่ มีการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว แบ่งเขตรับผิดชอบออกเป็น 7 หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านสะปำ
 • หมู่ที่ 2 บ้านบางคู
 • หมู่ที่ 3 บ้านบางเหนียว
 • หมู่ที่ 4 บ้านเกาะแก้ว
 • หมู่ที่ 5 บ้านหัวควน
 • หมู่ที่ 6 บ้านเกาะมะพร้าว
 • หมู่ที่ 7 บ้านแหลมหิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้วรับผิดชอบ หมู่ที่ 1 – 5 และหมู่ที่ 7


อาณาเขต

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ตำบลศรีสุนทร
ตำบลรัษฎา
ทะเลอันดามัน
ตำบลกะทู้
อำเภอถลาง
อำเภอเมืองภูเก็ต

อำเภอกะทู้


ภาพที่ 1 แผนที่ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตลักษณะภูมิประเทศ

เป็นที่ราบลุ่ม ด้านหนึ่งติดต่อกับเชิงเขา อีกด้านหนึ่งติดต่อกับทะเลเป็นป่าชายเลน พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเกาะแก้วได้ผ่านการทำเหมืองแร่มาก่อน ปัจจุบันพื้นที่จึงเต็มไปด้วยขุมเหมือง


ลักษณะภูมิอากาศ

ตำบลเกาะแก้วมีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตศูนย์สูตร อยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงอบอุ่นและชุ่มชื้นตลอดปีและมีเพียง 2 ฤดู ได้แก่

 • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือน พฤศจิกายน
 • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึง เดือน มีนาคม

การคมนาคม

ทางบก
 1. ถนนทางหลวงจังหวัดที่ 402 (ถนนเทพกระษัตรี) เชื่อมต่อกันทุกหมู่บ้าน และเป็นถนนสายหลักเข้าสู่ตัวเมือง
 2. ถนนเฉลิมพระเกียรติ เป็นถนนเชื่อมระหว่างถนนเทพกระษัตรีกับถนนวิชิตสงคราม

ทางน้ำ
มีสะพานเทียบเรือขนาดเล็กติดต่อระหว่างเกาะต่อเกาะ ดังนี้

 1. สะพานเทียบเรืออ่าวสะปำ
 2. สะพานเทียบเรือบ้านแหลมหิน
 3. สะพานเทียบเรือนานาชาติ (โบ๊ทลากูน)

การเดินทาง มีรถประจำทางวิ่งผ่านตำบลเกาะแก้วอย่างต่อเนื่อง โดยรถประจำทางที่เดินทางไปอำเภอถลาง ผู้โดยสารขึ้นรถที่ตลาดสดเทศบาลนครภูเก็ต และรถประจำทางที่ออกนอกเขตจังหวัดภูเก็ต ผู้โดยสารขึ้นรถที่ บขส.ภูเก็ต ส่วนการเดินทางไปในเส้นทางที่ไม่มีรถประจำทางผ่าน สามารถเช่าเหมารถตุ๊กๆ หรือรถจักรยานยนต์รับจ้างได้


สภาพเศรษฐกิจ

ปัจจุบันธุรกิจการท่องเที่ยว เป็นภาคเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวด้านการลงทุน และเป็นแหล่งที่มาของรายได้สูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้แก่ โรงแรม ร้านอาหาร บริษัทนำเที่ยว ร้านสินค้าที่ระลึก เป็นต้น ส่วนภาคเกษตรกรรมได้ลดความสำคัญลง ที่ยังคงเหลืออยู่บ้าง ได้แก่ การปลูกยางพารา และ การประมง

ตารางที่ 1 จำนวนสถานประกอบการ สถานบันเทิง และบริการที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ตำบลเกาะแก้ว จังหวัดภูเก็ต ปี 2556


การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
โรงเรียนนานาชาติ 1 แห่ง
ศูนย์เด็กเล็ก 3 แห่ง


ศาสนา

ประชาชน ร้อยละ 50.21 นับถือศาสนาพุทธ
ร้อยละ 48.74 นับถือศาสนาอิสลาม
ร้อยละ 1.05 นับถือศาสนาอื่นๆ
ศาสนสถาน มีวัด จำนวน 1 แห่ง
มัสยิด จำนวน 3 แห่ง
ศาลเจ้า จำนวน 2 แห่ง


อาชีพ

รับจ้าง ร้อยละ 50
เกษตรกร ร้อยละ 40
ค้าขายและรับราชการ ร้อยละ 10


ประชากร

จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์เมื่อเดือนธันวาคม 2555 ตำบลเกาะแก้วมีประชากรทั้งหมดจำนวน 11,840 คน จำนวนหลังคาเรือน 7,309 หลังคาเรือน

จากข้อมูลประชากร พบว่า ตำบลเกาะแก้วมีการเคลื่อนย้ายประชากรวัยแรงงาน เข้ามาอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ทำให้ประชากรกลุ่มอายุวัยแรงงานมีสัดส่วนสูงกว่ากลุ่มอื่น ดังตารางที่ 2


ตารางที่ 2 ตารางแสดงจำนวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุและเพศ ปีงบประมาณ 2556

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย


ภาพที่ 2 โครงสร้างปิระมิดประชากรตำบลเกาะแก้ว ปีงบประมาณ 2556

ทรัพยากรสาธารณสุข

1.12.1 สถานบริการสาธารณสุข

ตารางที่ 3 จำนวนสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐและเอกชนตำบลเกาะแก้ว ปีงบประมาณ 2556

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต


1.12.2 บุคลากรสาธารณสุข

ตารางที่ 4 จำนวนบุคลากรด้านสาธารณสุขต่อประชากร

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต


ภาพที่ 3 แผนภูมิแสดงโครงสร้างการบริหารงานสาธารณสุขของตำบลเกาะแก้วสถานะทางการเงิน

ตารางที่ 5 รายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2552-2556

ที่มา : รายงานการเงินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว
หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2556 ข้อมูลตั้งแต่เดือน ต.ค.55 – ส.ค.56ภาพที่ 4 แผนภูมิแท่งแสดงรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2552 – 2556

สถานะเงินบำรุง ณ วันที่ 31 ส.ค56 มียอดเงินคงเหลือเป็นเงิน 1,255,519.01 บาท
หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2556 ข้อมูลตั้งแต่เดือน ต.ค.55 – ส.ค.56


ตารางที่ 6 รายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2556

ที่มา : รายงานการเงินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว
หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2556 ข้อมูลตั้งแต่เดือน ต.ค.55 – ส.ค.56
login-phuket-healthy
Name :

Password :


หน้าหลัก  |    ผู้บริหารและวิสัยทัศน์   |   นโยบาย  |    ข้อมูลทั่วไป  |    หนังสือราชการ   |   ข่าวหน่วยงาน   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   ปฎิทินกิจกรรม  |   ติดต่อเรา