aXnXXX
Home Home2 Home3 Home4 Home5 Home6 Home7 Home8
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
ประวัติโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะรน

ตำบลกะรนได้ตั้งขึ้นมานานนับร้อยกว่าปีแล้ว แต่เมื่อก่อนมี 2 หมู่บ้าน คือบ้านกะรนและบ้านกะตะ ต่อมาประมาณปี พ.ศ.2495 จึงได้แยกหมู่บ้านออกเป็น 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่1 บ้านกะรน หมู่2 บ้านกะตะ หมู่3 บ้านบางลา หมู่4 บ้านคอกช้าง ส่วนชื่อตำบลกะรนนั้นเรียกตำบลกะรนมาตั้งแต่เดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง หรือมาจากคำอื่น


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะรน โดยได้รับบริจาคที่ดินก่อสร้างสถานีอนามัยจาก นายขืน และนางพร้อม สุขประดิษฐ์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 3 งาน ชุมชนบางลา เขตเทศบาลตำบลกะรน ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2533 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข สร้างอาคารหลังใหม่ แบบแปลนสองชั้น และในปี พ.ศ. 2551 ได้รับการสนับสนุนจากงบลงทุนจากแม่ข่ายโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ซ่อมแซม สี ตัวอาคาร


จากการวิเคราะห์สภาพโครงสร้างอาคารและการพัฒนารองรับบริการ พบว่า ตัวอาคารเดิม ซึ่งเป็นตัวอาคารแบบเก่า สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2533 มีสภาพเก่า คับแคบ ไม่สะดวกในการพัฒนาบริการ และมติจากที่ประชุมของเครือข่ายองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าอาวาสวัดกิตติสังฆาราม ผู้บริหารเทศบาลตำบลกะรน ชุมชน กลุ่ม อสม. และผู้บังคับบัญชา ในระดับอำเภอเมืองภูเก็ต ได้มีมติให้ย้ายไปเปิดหน่วยบริการชั่วคราว ณ ตัวอาคารชุมชนภายในบริเวณวัดกิตติสังฆาราม เมื่อเดือน ธันวาคม 2554 ต่อมาได้รับงบประมาณสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นทดแทนหลังเก่าและได้รับการยกฐานะให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในปี 2554 เพื่อให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพและมีความพึงพอใจยิ่งขึ้น โดยการปรับภาพลักษณ์ เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้เหมาะสม มีการพัฒนาระบบข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อ กับ โรงพยาบาลแม่ข่าย และมีคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แบบมีส่วนร่วม ทั้ง 3 ภาคส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับหัวใจ ทั้ง ๔ ดวง โดยมี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพ และมีแผนสุขภาพตำบลเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ที่ตั้งสถานีอนามัย

เลขที่ 330 ชุมชนบางลา ตำบลกะรน อำเภอ เมือง จังหวัดภูเก็ต 83100


ขนาดและที่ตั้ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะรนระยะทางห่างจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตประมาณ 18 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 30 นาที


อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
ทิศใต้ ติดต่อ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ทิศตะวันตก ติดต่อ ทะเลอันดามัน


ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70 เป็นที่ราบสูงหรือภูเขา มีเทือกเขานาคเกิดเป็นแนวกำบังลมและฝน พื้นที่ประมาณร้อยละ 30 เป็นที่ราบแถบเชิงเขาและชายฝั่งทะเล มีหาดทรายสวยงาม


ลักษณะภูมิอากาศ

แบบเขตศูนย์สูตร อยู่ในเขตอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงอบอุ่นและชุ่มชื้นตลอดปี และมีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึง เดือนมีนาคม ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤศจิกายน


พื้นที่รับผิดชอบ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะรน รับผิดชอบ 5 ชุมชน ประกอบด้วย

  1. ชุมชนบ้านกะรน
  2. ชุมชนบ้านบางลา
  3. ชุมชนบ้านคอกช้าง
  4. ชุมชนบ้านกะตะ
  5. ชุมชนโคกโตนด – กะตะน้อย


รายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากรจำแนกตามกลุ่มอายุ

ที่มา : ข้อมูลจากJHCIS ณ 30 กันยายน 2556


ตารางที่ 2 แสดงประชากรจากการสำรวจ แยกตามกลุ่มอายุและเพศ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะรน ณ 30 กันยายน 2556

ที่มา : ข้อมูลจากการสำรวจ ณ 30 กันยายน 2556


โครงสร้างประชากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะรน กันยายน 2556

แผนภูมิที่ 1 ปิรามิดประชากร ปี พ.ศ.2556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะรนที่มา : จากการสำรวจ ณ 30 กันยายน 2556


โครงสร้าง / สายงานบังคับ


login-phuket-healthy
Name :

Password :


หน้าหลัก  |    ผู้บริหารและวิสัยทัศน์   |   นโยบาย  |    ข้อมูลทั่วไป  |    หนังสือราชการ   |   ข่าวหน่วยงาน   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   ปฎิทินกิจกรรม  |   ติดต่อเรา