aXnXXX
Home Home2 Home3 Home4 Home5 Home6 Home7 Home8
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของอำเภอเมืองภูเก็ต
สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและการปกครอง

จังหวัดภูเก็ตประกอบด้วยเกาะภูเก็ต และเกาะน้อยใหญ่ อีก 39 เกาะ เกาะภูเก็ตเป็นเกาะใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ ส่วนที่ยาวที่สุดประมาณ 48.7 กิโลเมตร และส่วนที่กว้างที่สุด 21.3 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 538.72 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 336,875 ไร่ อำเภอเมืองภูเก็ตมีพื้นที่ทั้งหมด 224 ตารางกิโลเมตร มีการแบ่งเขตปกครองออกเป็น 8 ตำบล 43 หมู่บ้าน

แผนที่อำเภอเมืองภูเก็ต
       
Map of Mueang Phuket district, Phuket province, Thailand, with the communes (tambon) numbered.
 1. Talat Yai (ตลาดใหญ่)
 2. Talat Nuea (ตลาดเหนือ)
 3. Ko Kaeo (เกาะแก้ว)
 4. Ratsada (รัษฎา)
 5. Wichit (วิชิต)
 6. Chalong (ฉลอง)
 7. Ra Wai (ราไวย์)
 8. Ka Ron (กะรน)

อำเภอเมืองภูเก็ต เป็นหนึ่งในสามอำเภอและอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด ติดต่อทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดียห่างโดยทางบกห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 867 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 สายเพชรเกษม และทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ สายโคกกลอย - ภูเก็ต ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 12 –14 ชั่วโมง ทางอากาศ ประมาณ 688 กิโลเมตร ใช้เวลาบิน 1 ชั่วโมง 10 นาที พื้นที่ทั้งภูเก็ตประกอบด้วยที่ราบสูงครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งเป็นที่ราบแถบเชิงเขาและชายฝั่งทะเล มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอถลาง
ทิศใต้ติดต่อกับทะเลอันดามัน
ทิศตะวันออกติดต่อกับ อ่าวพังงา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับทะเลอันดามันและอำเภอกะทู้

ภูมิประเทศ

พื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ตมีพื้นที่เป็นภูเขา มีลักษณะซับซ้อนตลอกแนวจากทิศเหนือถึงทิศใต้เทือกเขานี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี มียอดเขาไม้เท้าสิบสอง ยอดเขานาคเกิด มีที่ราบอยู่ทางตอนกลางและตะวันออกของเกาะ ลักษณะพื้นที่ทางตอนเหนือเป็นที่ราบสูง พื้นที่ชายฝั่งตะวันออกเป็นป่าชายเลน พื้นที่ฝั่งตะวันตกเป็นภูเขา และหาดทรายที่สวยงาม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด

สภาพภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศเป็นแบบเขตศูนย์สูตร อยู่ในเขตอิทธิพลลมมรสุม อากาศอบอุ่นชุ่มชื้นตลอดปี และมีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูฝน และฤดูร้อน โดยฤดูฝน จะเริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – ตุลาคม ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อยู่ในเขตอิทธิพลลมมรสุม มีฝนตกชุกมาก และอากาศชุมชื่นตลอดปี ฤดูร้อน จะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม – พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ฝนตกน้อย

สภาพเศรษฐกิจและสังคม

โดยภาพรวมการประกอบอาชีพของประชากรเขตอำเภอเมือง ได้แก่

 • ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้เแก่ โรงแรม ร้านอาหาร บริษัทนำเที่ยว ร้านค้าขายของที่ระลึก เป็นต้น
 • เกษตรกรรม เกษตรกรรมที่สำคัญได้แก่ การปลูกยางพารา มะพร้าว สับปะรด การประมง และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมที่สำคัญได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมด้านการประมง
ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

โครงสร้างพื้นฐานทั่วไป

 • การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ได้สะดวกทั้ง 3 ทาง ทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ โดยมีท่าอากาศยานนานาชาติ 1 แห่ง มีเส้นทางคมนาคม เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ตำบลทุกตำบลยกเว้น ในหมู่ที่ 6 บ้านเกาะมะพร้าว และหมู่ที่ 3 บ้านเกาะโหลนต้องเดินทางทางน้ำใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที การสื่อสารทุกแห่งสามารถสื่อสารทางโทรศัพท์
 • การไฟฟ้า การบริการไฟฟ้าในอำเภอเมืองภูเก็ต ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ จากเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนชุมชนชนบทที่ที่ตั้ง อยู่บนเกาะบริวาร 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 6 บ้านเกาะมะพร้าว ตำบลเกาะแก้ว และหมู่ที่ 3 บ้านเกาะโหลน ตำบลราไวย์ บริการไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และเครื่องปั่นไฟฟ้า
 • การประปา อำเภอเมืองภูเก็ตมีการใช้น้ำจากการประปาภูมิภาค และน้ำจากบ่อน้ำตื้น บ่อบาดาลในหมู่บ้าน

โครงสร้างทางสังคม

 • การศาสนา ประชาชนร้อยละ 78 นับถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม
 • ศาสนสถาน
  จำนวนวัด 14แห่งจำนวนโบสถ์คาทอริก3แห่ง
  จำนวนสำนักสงฆ์4แห่งจำนวนโบสถ์พราหมณ์1แห่ง
  จำนวนมัสยิด12แห่งจำนวนวัดฮินดู 1แห่ง
  จำนวนวัดซิกซ์1แห่งศาลเจ้า14แห่ง
 • การศึกษา
  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานประถมศึกษาจำนวน21โรงเรียน
  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการเอกชนจำนวน9โรงเรียน
  โรงเรียนสังกัดกรมสามัญจำนวน3โรงเรียน
  นักเรียนก่อนประถมศึกษาจำนวน6,726คน
  นักเรียนประถมศึกษาจำนวน21,991คน
  นักเรียนมัธยมศึกษาจำนวน17,116คน
  แหล่งที่มา : http://www.pkt.obec.go.th/10Jun/data.html ข้อมูล ณ 13 มกราคม 2557

โครงสร้างทรัพยากรสาธารณสุข

ภาครัฐ
      โรงพยาบาลภาครัฐจำนวน1แห่ง503เตียง
      โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ตจำนวน1แห่ง190เตียง
      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน9แห่ง
      ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU)จำนวน2แห่ง
      ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองจำนวน2แห่ง
      ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลจำนวน5แห่ง
ภาคเอกชน
      โรงพยาบาลเอกชนจำนวน3แห่ง401เตียง
คลินิกเอกชน
     คลินิกกายภาพบำบัดจำนวน 4แห่ง
     คลินิกแพทย์จำนวน114แห่ง
     คลินิกทันตกรรมชั้น 1จำนวน 54แห่ง
     คลินิกทันตกรรมชั้น 2จำนวน1แห่ง
     คลินิกการแพทย์แผนไทยจำนวน 5แห่ง
     ร้านขายยาแผนปัจจุบันจำนวน 204แห่ง
     ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จจำนวน 7แห่ง
     ร้านขายยาแผนโบราณจำนวน 14แห่ง
     สหคลินิกจำนวน2แห่ง
     คลินิกทันตกรรมเฉพาะทางจำนวน2แห่ง
แหล่งที่มา : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข, สสจ.ภูเก็ต
ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 55

ตาราง 1 เขตการปกครองและสถานบริการสาธารณสุขที่รับผิดชอบ


ตาราง 2 อัตรากำลังบุคลากรสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


* ข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 13 มกราคม 2557

ตาราง 3 สัดส่วนบุคลากรสาธารณสุขต่อประชากรอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตโครงสร้างด้านการปกครอง

อำเภอเมืองภูเก็ต แบ่งการปกครองเป็น 3 แบบการปกครอง

 • การปกครองแบบเทศบาลนครเมืองภูเก็ต 2 ตำบล
  ตำบลตลาดใหญ่ จำนวนประชากร 53,928 คน
  ตำบลตลาดเหนือ จำนวนประชากร 23,110 คน
 • การปกครองแบบเทศบาลตำบล 4 ตำบล
  ตำบลกะรน จำนวนประชากร 8,156 คน
  ตำบลรัษฎา จำนวนประชากร 44,863 คน
  ตำบลวิชิต จำนวนประชากร 45,177 คน
  ตำบลราไวย์ จำนวนประชากร 16,493 คน
 • การปกครองแบบองค์การบริหารส่วนตำบล 2 ตำบล
  ตำบลเกาะแก้ว จำนวนประชากร 12,074 คน
  ตำบลฉลอง จำนวนประชากร 22,454 คน

โครงสร้างประชากร

อำเภอเมืองภูเก็ตมีจำนวนประชากร 226,255 คน จำนวนหลังคาเรือน 116,391 หลังคาเรือน


รูป 1 โครงสร้างประชากรอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ 2557


แหล่งที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ ณ 1 ก.ค. 2556
(http://www.pkto.m0ph.go.th/)


ตาราง 4 จำนวนประชากรในเขตอำเภอเมืองภูเก็ตจำแนกรายตำบล ปี 2557

ที่มา : ประชากรจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ณ 1 ก.ค. 2556

ตาราง 5 จำนวนประชากรและหลังคาเรือนในเขตอำเภอเมืองจำแนกรายตำบล ปี 2553 – 2556

ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่

สถานการณ์เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พบโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรกที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด ได้แก่ อุจจาระร่วง ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ สุกใส ปอดบวม ไข้ไม่ทราบสาเหตุ วัณโรคปอด ตาแดง งูสวัด และอาหารเป็นพิษ ตามลำดับ


ตาราง 6 จำนวน และอัตราป่วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาด 10 อันดับแรก ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอเมือง สะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 18 พฤศจิกายน 2556 (อัตราป่วยต่อแสนประชากร)


ที่มา : รง.506 และรง.507 ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอเมืองโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (ข้อมูลวันที่ 1 ม.ค. – 18 พฤศจิกายน 2556) * วัณโรคปอด ใช้ข้อมูลจากทะเบียนวัณโรค สสอ.เมืองภูเก็ต ณ 30 ตุลาคม 2556

ตาราง 6 (ต่อ) จำนวน และอัตราป่วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาด 10 อันดับแรก ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอเมือง สะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 18 พฤศจิกายน 2556 (อัตราป่วยต่อแสนประชากร)


ที่มา : รง.506 และรง.507 ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอเมืองโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (ข้อมูลวันที่ 1 ม.ค. – 18 พฤศจิกายน 2556)
* วัณโรคปอด ใช้ข้อมูลจากทะเบียนวัณโรค สสอ.เมืองภูเก็ต ณ 30 ตุลาคม 2556

ตาราง 7 อัตราป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี 2552 – 2556login-phuket-healthy
Name :

Password :


หน้าหลัก  |    ผู้บริหารและวิสัยทัศน์   |   นโยบาย  |    ข้อมูลทั่วไป  |    หนังสือราชการ   |   ข่าวหน่วยงาน   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   ปฎิทินกิจกรรม  |   ติดต่อเรา