aXnXXX
Home Home2 Home3 Home4 Home5 Home6 Home7 Home8
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................


โครงสร้างบริหารงานสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต


โครงสร้างบริหารงานสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต


วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐาน ถ่ายทอดวิชาการ ประสานงานเครือข่าย ขยายงานสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน
พันธกิจ (Mission)
 • บริหารจัดการทรัพยากรสาธารณสุขให้กับหน่วยงานบริการในเครือข่าย
 • สนับสนุนด้านวิชาการและพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิและรพ.สต.ให้ได้มาตรฐาน
 • ส่งเสริมและขยายการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกให้ครอบคลุมประชากร ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
 • ประสานภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพของพื้นที่
ค่านิยม(Core Value)
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ
 • ทำงานเป็นทีม
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีมนุษยสัมพันธ์
 • มุ่งผลสัมฤทธิ์
วัฒนธรรมองค์กร
 • มีจิตสำนึกในการทำงานเป็นทีม
 • มีความสำนึกรักองค์กร
 • มุ่งเน้นประชาชน/ผู้รับบริการ
 • เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 • มีจริยธรรม
ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ คปสอ.เมืองภูเก็ต ระยะ 4 ปี (2556 - 2559)


แผนที่ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ คปสอ.เมืองภูเก็ต ระยะ 4 ปี (2556 - 2559)


ภาพแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ (SLM) ร่วม


แผนปฏิบัติการพื้นฐาน (Micro SLM)
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน


โครงสร้างองค์กร


บทบาทหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๕ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
(๒) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
(๓) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
หมายเหตุ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕

login-phuket-healthy
Name :

Password :


หน้าหลัก  |    ผู้บริหารและวิสัยทัศน์   |   นโยบาย  |    ข้อมูลทั่วไป  |    หนังสือราชการ   |   ข่าวหน่วยงาน   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   ปฎิทินกิจกรรม  |   ติดต่อเรา