aXnXXX
Home Home2 Home3 Home4 Home5 Home6 Home7 Home8
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Search By

ชื่อ: ตั้งแต่วันที่: ถึงวันที่:


พบข้อมูลทั้งหมด : 453 หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ออกใบเสร็จรับเงิน
ขอให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ออกใบเสร็จรับเงินประกันสังคม เดือน พฤษภาคม และมิถุนายน 2554 ตามรายการที่แนบ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และ
...Read More
ลงวันที่ : 2012-11-01
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ขอให้พยาบาลวิชาชีพทุกท่าน กรอกแบบขอรับค่าตอบแทน และแนบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ส่งให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองภู
...Read More
ลงวันที่ : 2012-11-01
แจ้งออกใบเสร็จรับเงิน ค่าบริการทางการแพทย์ OP/PP individual data ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
...Read More
ลงวันที่ : 2012-10-24
ประชาสัมพันธ์การประชุม และอบรมเชิงปฏิบัติการ
...Read More
ลงวันที่ : 2012-10-19
เชิญเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕
เชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ในวันปิยะมาหาราช ตามลายละเอียดที่แนบมา patek philippe
...Read More
ลงวันที่ : 2012-10-19
ขอเชิญประชุมวิชาการมหกรรมการจัดการความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการมหกรรมการจัดการความรู้การดูแลและผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ ธัน
...Read More
ลงวันที่ : 2012-10-19
รายงานการตรวจจับการระบาด 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน สัปดาห์ที่41
...Read More
ลงวันที่ : 2012-10-18
ขอเชิญคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลประชุมงานมาลาเรีย
...Read More
ลงวันที่ : 2012-10-17
แนวทางการเฝ้าระวังโรคและแผนปฏิบัติงานโรคติดต่อ
...Read More
ลงวันที่ : 2012-10-08
แจ้งแผนการติดตามประเมินผลระบบลูกโซ่ความเย็นและการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
เรียน ผอ.รพ.สต.กะรนและเฉลิมพระเกียรติฯต.ฉลอง
...Read More
ลงวันที่ : 2012-10-08
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจและแบบสอบถามแรงจูงใจ
ยกเว้น รพ.สต.บ้านเกาะโหลนและบ้านเกาะมะพร้าว
...Read More
ลงวันที่ : 2012-10-08
แนวทางการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่2012ในประเทศไทย
แจ้งเตือนเพื่อเฝ้าระวังโรคในกลุ่มผู้กลับจากการเดินทางไปแสวงบุญในประเทศแถบตะวันออกกลาง และนักท่องเที่ยวแถบตะวันออกกลาง
...Read More
ลงวันที่ : 2012-10-08
ข้อมูลประชากร สปสช. 1+3
ข้อมูลจากการส่งประชากรทั้งหมดในเดือน กค.55 ประเภทประชากร เงื่อนไข 1+3 สำหรับข้อมูลที่มีปัญหาได้แก่ ประชากรตำบลวิชิต (รพ.สต.วิชิ
...Read More
ลงวันที่ : 2012-10-08
ผลกาตรวจสอบข้อมูล เดือน กย.2555
ผลการตรวจสอบข้อมูลเดือนกันยายน (REP สปสช.) พบว่า ไม่มีปัญหาการส่งข้อมูลในส่วนของประชาชกรซ้ำซ้อน เนื่องจาก provis ได้กรองไว้ในระดั
...Read More
ลงวันที่ : 2012-10-07
ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
...Read More
ลงวันที่ : 2012-09-28
login-phuket-healthy
Name :

Password :


หน้าหลัก  |    ผู้บริหารและวิสัยทัศน์   |   นโยบาย  |    ข้อมูลทั่วไป  |    หนังสือราชการ   |   ข่าวหน่วยงาน   |   ข่าวประชาสัมพันธ์   |   ปฎิทินกิจกรรม  |   ติดต่อเรา